Title Singer Writer Album
Hãy nhìn xuống chân Elvis Phương - Khánh Ly 0 Biết
Hôn nhau lần cuối Elvis Phương - Khánh Ly Văn Phụng
Khi người yêu tôi khóc - trả lại em yêu Elvis Phương - Khánh Ly
Một lần cuối Elvis Phương - Khánh Ly Hoàng Thi Thơ
Qua cầu gió bay Elvis Phương - Khánh Ly Hòn Vọng Phu
Tình khúc cho em Elvis Phương - Khánh Ly