Title Singer Writer Album
Cô gái đồ long 2000 Ngô Khải Hoa The Heaven Sword and Dragon Sabre
Cô gái đồ long 2000 sub Ngô Khải Hoa The Heaven Sword and Dragon Sabre
Cô gái đồ long 78 Trịnh Thiếu Thu The Heaven Sword and Dragon Sabre
Cô gái đồ long 78 sub Trịnh Thiếu Thu The Heaven Sword and Dragon Sabre
Cô gái đồ long 86 Lương Triều Vĩ The Heaven Sword and Dragon Sabre
Cô gái đồ long 86 sub Mai Diễm Phương, Lương Triều Vĩ The Heaven Sword and Dragon Sabre
Cô gái đồ long 86 sub2 Siu Chiu The Heaven Sword and Dragon Sabre
Cô gái đồ long 93 Châu Hoa Kiện The Heaven Sword and Dragon Sabre