Title Singer Writer Album
Qua cầu gió bay Elvis Phương - Khánh Ly Hòn Vọng Phu