Title Singer Writer Album
Còn lại với mùa thu Mỹ Linh Anh Quân Hà Nội Mùa Thu Sớm
Hà nội mùa thu sớm Mỹ Linh Mai Lâm Hà Nội Mùa Thu Sớm
Hà nội đêm trở gió Mỹ Linh Trọng Đài Hà Nội Mùa Thu Sớm
Mong về hà nội Mỹ Linh Dương Thụ Hà Nội Mùa Thu Sớm
Mưa xuân Mỹ Linh Đức Trịnh Hà Nội Mùa Thu Sớm
Tình quê hương Mỹ Linh Việt Lang Hà Nội Mùa Thu Sớm
Xin làm người hát rong Mỹ Linh Trần Long Ẩn Hà Nội Mùa Thu Sớm
Đàn vỡ Mỹ Linh - Anh Quân Mai Lâm Hà Nội mùa thu sớm
Đâu phải bởi mùa thu Mỹ Linh Phú Quang Hà Nội Mùa Thu Sớm
Đêm xa người Mỹ Linh Bảo Phúc Hà Nội Mùa Thu Sớm
Đừng hỏi vì sao Mỹ Linh Mai Lâm Hà Nội Mùa Thu Sớm